Bà Nguyễn Phương Hằng hát hay lắm quý zị ơi, có thể nhấn chìn cảm xúc